Hàng Arrow về ngày 08/04/2017


  DANH SÁCH HÀNG ARROW VỀ NGÀY 08/04/2017
STT Mã   đơn hàng Mô   tả Nguồn   hàng Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 MPX2100ASX Pressure   Sensor 0kPa to
    100kPa Absolute 4-Pin
     Case 344F-01 Tray
ARROW NXP
    Semiconductors
5 Huynv Anh   Thắng Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *