Hàng Digikey về ngày 14/03/2016

DANH   SÁCH HÀNG DIGIKEY VỀ NGÀY 14/03/2016
STT Tên   linh kiện Số   lượng Nhân   viên quản lý Khách   hàng Ghi   chú
 1 RC0402JR-0715KL 100 Hadt Anh Hưng Hàng   đã về đủ
 2 RC0402JR-072K7L 100
 3 RC0402JR-07330KL 100
 4 RC0402JR-07470KL 100
 5 RC0402JR-07560KL 100
 6 MRF49XA-I/ST 50
 7 STM32F100C8T6B 20
 8 LQG18HN8N2J00D 100
 9 LQG18HN22NJ00D 100
 10 LQG18HNR10J00D 100
 11 251R14S1R2BV4T 100
 12 251R14S2R7BV4T 100
 13 251R14S270JV4T 100
 14 405C11A10M00000 50
 15 PIC16F1503-I/ST 30
 16 5646489-1 2 Anhtq Anh Viêt Hàng đã về đủ
 17 LTC490IN8#PBF 1 Dongpt Anh Tuấn Hàng   đã về đủ
 18 AB1290B-LW100-R 2
 19 LM2623AMM/NOPB 2
 20 TPS62730DRYR 2
 21 TSL26711FN 2
 22 2N4403TFR 10
 23 RMCF0603FT150K 1,000
 24 RNMF14FTC910R 250
 25 RC0805FR-073K01L 1,000
 26 RNCP0805FTD49R9 250
 27 RC0805FR-07130RL 1,000
 28 RC0805FR-0782RL 1,000
 29 ERJ-6ENF4750V 250
 30 MCR10ERTF8250 500
 31 HI1206N101R-10 100
 32 MMZ1608S301ATA00 100
 33 LQG15HS2N0S02D 250
 34 LQG15HS3N3S02D 100
 35 BSP230,135 5 Dongpt Anh Trung Hàng đã về đủ
 36 FQP2P40_F080 2
 37 ZVP0545GTA 5
 38 MTAPD-07-001 1
 39 MJE340G 5
 40 MJE350G 5
 41 FQU11P06TU 10 Thieptx Thái tạo Hàng đã về đủ
 42 FQPF10N20C 10
 43 LT3032EDE#PBF 1
 44 GRM3195C2A222JA01D 10
 45 12065A222JAT2A 10
 46 C3216C0G2J222J115AA 10
 47 TL081CP 4
 48 DAC5672IPFB 2 Thieptx Nguyễn   Mạnh Đạt Hàng đã về đủ
 49 RC0805FR-07100KL 10 CNHCM Anh Duy Hàng   đã về đủ
 50 RC0805FR-071KL 10
 51 7012X1 2
 52 TPS73633DBVR 2
 53 TPS62133AQRGTTQ1 2
 54 C3216X5R1V226M160AC 2
 55 C0805C332K5RACTU 10
 56 CL21B105KAFNNNE 10
 57 CC1210KKX7R9BB106 10
 58 74437324022 2
 59 SN74LVC2G17DBVR 10
 60 RC0603JR-0710KL 25
 61 RC0805JR-074K7L 25
 62 C0805C102K5RACTU 10
 63 BZT52C3V3-7-F 10
 64 RC0805FR-07100RL 10
 65 BR1112H-TR 2
 66 PSAA30R-240 1
 67 ISO1H801G 10 Anh Duy  Hàng đã về đủ 
 68 VN808TR-E 10
 69 HRM(V)-304S 5 Dunglt Anh Thinh Hàng đã về đủ
 70 HRM-300-60S 3
 71 DE09P064TXLF 60 Dongpt Anh SƠn Hàng đã về đủ
 72 DE09S064TLF 60
 73 173977-7 200 Loantt JVN Hàng đã   về đủ
 74 353293-7 200
 75 AD9854ASTZ 10 Thieptx Tiền Hải Hàng đã về đủ
 76 AD8317ACPZ-R7 20
 77 HMC472ALP4E 10
 78 SI4133-D-GT 10
 79 FH12A-32S-0.5SH(55) 50 Dongpt Anh SƠn Hàng đã về đủ
 80 FH12-32S-0.5SV(55) 150
 81 GRM188R61A226ME15D 250 Dunglt Chị Nhung Hàng đã về đủ
 82 C1608JB1E106M080AC 100
 83 GRM188R71H103KA01D 1,000
 84 GRM188R71E104KA01D 1,000
 85 CL10C390JB8NNNC 500
 86 C0603C220K3GACTU 500
 87 ESR03EZPJ102 1,000
 88 ESR03EZPJ152 1,000
 89 ESR03EZPJ472 1,000
 90 RC0603JR-0710KL 2,500
 91 RMCF0603FT220K 1,000
 92 RC0603JR-07200KL 5,000
 93 RC0603FR-0743K2L 1,000
 94 ERJ-3EKF4991V 5,000
 95 LM1117IMPX-3.3/NOPB 50
 96 STM32F103C8T6 30
 97 YC164-JR-0751RL 500
 98 YC164-JR-07510RL 250
 99 CRA06E08349R9FTA 500
 100 RC0805FR-0743K2L 500
 101 LQH3NPN6R8MJ0L 100
 102 GRM188R61A106ME69D 100
 103 MBR140SFT1G 1,000
 104 61083-102402LF 4
 105 CTX15-4-R 20
 106 MP2A-4R7-R 15
 107 LT1513CR#PBF 25
 108 SS34-E3/57T 200
 109 LMR61428XMM/NOPBCT-ND 80
 110 293D226X9035D2TE3 500
 111 GRM21BR61H475KE51L 3,000
 112 GRM21BR71H224KA01L 3,000
 113 GRM21BR71H104MA01L 3,000
 114 T495X686K025ATE200 500
 115 SS34 50
 116 MCP1700T-3302E/TT 26 Anh   Mạnh Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *