Hàng Trung Quốc mới về ngày 19/09/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 19/09/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 LED Red 2*5*7mm
  100
Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
2 1N4148 Diode (DO-35) 
  100
Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
3 LED Green     2*5*7mm 100 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
4 LED Yellow 2*5*7mm
  100
Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
5 ATS240C CRYSTAL   24MHZ 12PF THRU
  20
Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
6 ATS16BSM-1 CRYSTAL   16MHZ 18PF SMD
  20
Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
7 ATS240CSM-1E
  CRYSTAL 24MHZ 12PF SMD

  20
Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
8 ATS12ASM-1E Crystal   12MHZ 20PF SMD 20 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
9 FOXSLF/160 Crystal 16MHz THRU 20 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
10 ATS12A Crystal   12MHz 20 PF THRU 20 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
11 MF73T-1 10/8 Thermistor, loại phi   20 50 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
12 Capacitor 101P 100pF 50V  100 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
13 BC32825 RANS PNP 25V 0.8A   TO-92 50 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
14 DB9  Female, chân thẳng 50 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
15 DB9  Male, chân thẳng 20 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
16 1000uF 50V Capacitor 13X25mm 100 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
17 SCK20100 Thermistor 50 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
18 CD4015 Register DIP-16 50 Dinhttk Anh   Quang Hàng   đã về đủ
19 MB10S SOP-4 200 DUNGLT A   HiẾU Hàng   đã về đủ
20 7MBR50VM120-50 Fuji IGBT
  1
KHOATHV Chinh  Hàng   đã về đủ
21 Kinco   SZ7E HMI Mua   theo Link
    Hàng mới, bảo hành 1 năm
Kinco 1 ANHTQ A   ViỆT PMTT Hàng   đã về đủ
22 U28710  SOP-7 50 DUNGLT A   HiẾU Hàng   đã về đủ
23 7MBR50SD120-50 2 Loantt Anh Nghĩa Hàng   đã về đủ
24 2MBI300U4D-120-50  4 Loantt Anh Nghĩa Hàng   đã về đủ
25  588AB 
  30
DONGPT Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *