Hàng Trung Quốc về ngày 15/02/2017


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 15/02/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 N   Male Plug RF Coax Connector 150 AnhTQ Anh   Hồng Hàng   đã về đủ
2 cable   RG405  loại   tốt      30 AnhTQ Anh   Hồng Hàng   đã về đủ
3 Huawei mytv STB VNPT set top box remote control
  YC mua đúng mã hàng
Huawei 100 Loantt Anh Nghĩa Hàng   đã về đủ
4 ZTE san pham cua VNPT mytv STB set top box remote control
  YC mua đúng mã hàng
ZTE 100 Loantt Anh Nghĩa Hàng   đã về đủ
5 Trở Sứ 5W 5% 4.7R (Trở Công Suất) CẮM
  40
DINHTTK Kỹ thuật TECHPAL Hàng   đã về đủ