Rơle nhiệt (Thermal Overload Relay) Mitsubishi TH-N12

 Rơle nhiệt (Thermal Overload Relay) Mitsubishi TH-N12.
Dòng tác động bảo vệ:
0.12, 0.17, 0.24, 0.35, 0.5,
0.7/0.9/1.3/1.7/2.1/2.5/3.6/5/6.6/9/11A.

Danh mục: