Rơle nhiệt (Thermal Overload Relay) Mitsubishi TH-N20

 Rơle nhiệt (Thermal Overload Relay) Mitsubishi TH-N20.
Dòng tác động bảo vệ:
0.24, 0.35, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3, 1.7, 2.1, 2.5,
3.6/5/6.6/9/11/15/19A.

Danh mục: