Module LED Cụm

9,500 

Tên sản phẩm
Hình ảnh
Đơn vị
 Giá 
LED HHX – 244

 
 

 
 

Module
               11,000 VND
LED HHX -354

 
 

 
 

Module
               11,000 VND
LED HHX – 1210 -35

 
 

 
 

Module
               11,000 VND
LED HHX – 3554-50

 
 

 
 

Module
               25,000 VND
LED HHX-48114-35

 
 

 
 

Module
                 8,500 VND
LED HHX – 60154-30

 
 

 
 

Module
                 7,500 VND
LED HHX-484I-50

 
 

 
 

Module
               38,000 VND

Danh mục: