PT093C

  DataSheetThông số kỹ thuật:
Giao diện BUS: 32-bit PCI và 8-bit ISA.
Các chỉ số:
4bit 7stroke đèn LED: Hiện Mã POST.
12 LED:-12V hiện thị nguồn
12 LED: 12 V hiện thị nguồn
5 V LED: +5 V hiển thị công suất
3.3V LED: đèn 3V3 standby cấp trước (đèn này có cả khi chưa kích nguồn)
IRDY LED: đọc BIOS
RESET LED: hiện tín hiệu RESET.
 

Danh mục: