TP-U2E (UART to Ethernet)

320,000 

1.     Truyền nhận dữ liệu trong mạng Ethernet 10/100M.2.     Truyền nhận dữ liệu 2 chiều từ Ethernet sang UART và ngược lại.3.     Thiết bị chạy ở chế độ Server/Client.4.     Config device qua giao diện web-base
+. Thiết lập IP, PORT.
+ Change account.
+. Thiết lập UART:
–         Baudrate: 1200,2400,4800,9600…115200.
–         Data bit.
–         Stop bit.
–         Parity.
                    + Kiểm tra trạng thái.5.     Nguồn nuôi: 5VDC

Sơ đồ phần cứng thiết bị U2E
Hình ảnh giao diện thiết lập trên máy tính qua webbase
Một số hình ảnh khác

Danh mục: