Trở băng 10K – 9 chân

1,000 

 Trở Băng A09-103 10K 1/8W 5%