Trở băng 1K – 9 chân

1,000 

 Trở Băng A07-102 1K 1/8W 5%