Hàng Arrow về ngày 19/04/2017


  DANH SÁCH HÀNG ARROW VỀ NGÀY 19/04/2017
STT Mã   đơn hàng Mô   tả Nguồn   hàng Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 HMC558ALC3B Up/Down   Conv Mixer 14GHz
     12-Pin CLLCC EP T/R
ARROW Analog Devices 4 Dongpt Anh   Hải  Hàng   đã về đủ