Hàng Digikey mới về ngày 14/12/2016

DANH SÁCH HÀNG DIGIKEY VỀ NGÀY 14/12/2016
STT Tên   linh kiện Số   lượng Nhân   viên phụ trách Khách   hàng Ghi   chú
 1 336303-13-0100 7 Taint Anh   Hiền Hàng   đã về đủ
 2 T491D476M025AT 20 Loantt Anh Tuấn  Hàng đã về đủ
 3 RMCF2512JT2K70 250
 4 35212K7FT 150
 5 MCR100JZHJ122
   
100
 6 T491D475K050AT 20
 7 MPG106F 40 Loantt Anh Chu Đức Chình Hàng đã về đủ
 8 631H/22V 5
 9 U1600 25
 10 BP1532004 30
 11 A22NN-RNM-NRA-G100-NN 2
 12 Y101132C203NQ 2
 13 LM317LD13TR 50
 14 9061152911 2
 15 9062152812 2
 16 DF9-41P-1V(32) 5
 17 DF9-41S-1V(32) 5
 18 SMS7630-040LF 10 HuyNV Anh Thiện Hàng đã về đủ
 19 SMS7630-005LF 5
 20 SMS7630-079LF 5
 21 MCR8SNG 50 HuyNV Anh   Hoan Hàng đã về đủ
 22 PIC16F877A-I/PT 5 HuyNV Anh Hoàn Hàng đã về đủ
 23 LM358DT 2
 24 LM2596S-ADJ/NOPB 5
 25 PC817XNNIP0F 10
 26 KSA1015YTA 10
 27 381 2
 28 SSI-LXR3612GD 100 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
 29 MDSM-4R-12-18 150 KHOATHV Anh   Hùng  Hàng đã về đủ
 30 ATMEGA16A-AU 50 Dinhttk Anh   Thắng  Hàng   đã về đủ
 31 LT3092EDD#PBF 5 Dinhttk Anh   Thắng  Hàng   đã về đủ
 32 RT0805BRD072K2L 100 Đôngpt Anh Minh Hàng đã về đủ
 33 RG2012P-332-B-T5 100
 34 IR2110PBF 10 Đứcđt Anh Long Hàng đã về đủ
 35 TC4428CPA 7
 36 LM2576T-12/NOPB 7
 37 LM311PWR 7
 38 LM324N 7
 39 CD4043BE 7
 40 CD4066BE 7
 41 CD4011BE 7
 42 CD4001BE 7
 43 CD4070BE 7
 44 MC7805CT-BP 7
 45 SG3524N 7
 46 SN7406N 7
 47 ADG508AKNZ 7
 48 IRF5210PBF 7
 49 MF-R025 25 Dunglt Anh Cường Hàng đã về đủ
 50 MF-R010 250
 51 P6KE6V8CA 30
 52 MAX1749EUK+T 25
 53 HCMS-3972 2
 54 CC2538DK 1
 55 UEI15-050-Q12P-C 3
 56 FN405-3-02 3
 57 MAX3232CDR 10
 58 17341101102 10 AnhTQ Anh   Việt Hàng đã về đủ
 59 RN131G-I/RM475 1 Đứcđt Anh   Linh Hàng   đã về đủ
 60 EDSTLZ950/2 10 Dinhttk Anh Đại  Hàng đã về đủ
 61 1623849-9 10
 62 1-1623849-0 10
 63 XC9536XL-10VQG64C 10
 64 293D106X0025C2TE3 140
 65 SKY12235-11 10 Dinhttk Anh   Hải Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay