Hàng DIGIKEY về ngày 29/02/2016

DANH SÁCH HÀNG DIGIKEY VỀ NGÀY 29/02/2016
STT Tên   linh kiện Số   lượng Nhân   viên quản lý Khách   hàng Ghi   chú
1 SI8232BB-D-IS1 48 Thieptx Nguyễn Song   Tùng Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay