Hàng Mouser mới về ngày 03/10/2016

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 03/10/2016
STT Tên   linh kiện Nhà   sx Số  lượng Nhân   viên phụ trách Khách   hàng Ghi   chú
1 AD9510/PCBZ Analog Devices   Inc. 1 ĐôngPT Anh Trường
Hàng đã về đủ
2 ADCLK925/PCBZ Analog   Devices Inc. 1
3 AD9122-M5372-EBZ Analog   Devices Inc. 1
4 TEA18362T/1J NXP 5 LoanTT Anh   Mạnh Hàng   đã về đủ
5 ADTL082ARZ Analog   Devices Inc. 20 DinhTTK Anh   Hải Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay