Hàng Mouser về ngày 23/11

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 23/11/2016
STT Tên   linh kiện Nhà   sx Số   lượng  Đơn giá bán  Thành   tiền NV   quản lý Khách   hàng Ghi   chú
1 MPVZ5004GW6U NXP 2              425,248           850,496   Loantt Anh   Vũ  Hàng   đã về đủ
2 B66359B1013T001 EPCOS / TDK 1                51,000             51,000   Loantt  Anh Kiên  Hàng đã về đủ
3 TMR 3-2412WI TRACO Power 1              778,000           778,000  
4 B66358GX187 EPCOS / TDK 1                26,000             26,000  
5 UC3846DW Texas Instruments 10              112,705        1,127,050   Loantt Em Nam  Hàng   đã về đủ