Hàng Texas Instrument về ngày 10/04/2017


  DANH SÁCH HÀNG TEXAS INSTRUMENTS VỀ NGÀY 10/04/2017
STT Mã   đơn hàng Mô   tả Nguồn   hàng Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 TPS610994YFFR DEVICE   FOR TPS610994 PHILIPPINES TEXAS 35 Huynv Anh Tiến Hàng   đã về đủ