HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 05/08/2016

STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 IR2110S Hàng   mới, chính hãng IOR
40
DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
2 470   Ohm 5% 2010 1/2W sz   2010 1000 DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
3 SG3524DR Hàng   mới, chính hãng TI 40 DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
4 2N4032
  Hàng mới, chính hãng
30 DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
5 2N3725 Hàng   mới, chính hãng 10 DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
6 MXS20L-30AS      SMC  4 DUNGLT Hàng   đã về đủ
7 HD6/15C Dây   phun áp lực cao của máy phun áp lực cao
    Dây dài 10m
    (6.391-283.0)
KARCHER 1 DUNGLT Hàng   đã về đủ
8 LM2675MADJ 10 KHOATHV Anh   Sang Hàng   đã về đủ
9 OQ8868HP Philips 10 KHOATHV Anh   Tân Hàng   đã về đủ
10 JACK   DC 5.5×2.1mm Hàng   đổi 20 Máy   làm giá Hàng   đã về đủ
11 SN74LS00N Bổ   sung hàng về thiếu 1 Tuyennv Anh   Toản  Hàng   đã về đủ
12 SN74LS04N Bổ   sung hàng về thiếu 1 Tuyennv Anh   Toản  Hàng   đã về đủ
13 Nút   bấm màu xanh lá 1000 Máy   làm giá Hàng   đã về đủ