Hàng Trung Quốc mới về ngày 09/12/2016


  DANH SÁCH XÁC NHẬN HÀNG TQ VỀ NGÀY  09/12/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 MA16x75SCALB AIRTAC 15 DUNGLT Anh Khánh Hàng   về Đủ SL
2 TN20-30-S AIRTAC     15 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
3 TN20-50-S AIRTAC 15 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
4 MAL20x250SCALB AIRTAC 15 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
5 3V1-06B Điện áp 24VDC AIRTAC 150 DUNGLT Hàng   về Đủ SL
6 CS1-J AIRTAC
  60
DUNGLT Hàng   về Đủ SL
7 SR200-061 AIRTAC 150 DUNGLT Hàng   về Đủ SL