Hàng Trung Quốc mới về ngày 14/11/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 14/11/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 GALI-5+ ML   AMPL / SURF MT / RoHS Mini-Circuits SOT89
  20
Dinhttk Anh Hải Hàng đã về đủ
2 ADE-11X Mixer, Double   Balanced, RoHS5 Mini-Circuits 10 Dinhttk Anh   Hải Hàng   đã về đủ
3 T4-1 Transformer,   RF, RoHS5 Mini-Circuits 10 Dinhttk Anh   Hải Hàng   đã về đủ
4 GP2301-TC41-24V 
  Màn hình
Trung Quốc 2  Dunglt   Anh Phương  Hàng   đã về đủ
5 Tấm cảm ứng của màn hình:   KCS3224ASTT-X6 -54-16 Trung   Quốc 2  Dunglt   Anh Phương  Hàng   đã về đủ
6 ZL212 Made   in Japan SMC 2 KHOATHV Chị   Linh Hàng   đã về đủ
7 A860-2020-T361 Hàng   đã qua sử dụng, mới 90%, Fanuc 2 Loantt Anh Nguyện Hàng   đã về đủ
8 指针式励磁交流直流电压表62C6 62T51-250V
  Loại AC, chất lượng

  2
Anhtq Anh Nam  Hàng   đã về đủ
9 指针式励磁交流直流电压表62C6   62T51-450V Loại AC, chất lượng 2 Anhtq Anh Nam  Hàng   đã về đủ
10 45-55HZ/380V 2 Anhtq Anh Nam  Hàng   đã về đủ
11 hàng mẫu 2 Hàng đã về đủ
12 250VAC   10UF Mua   đúng link khách gửi DIP 5 Dongpt Anh   Tiệp Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay