Hàng Trung Quốc mới về ngày 25/07


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 25/07/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 MCL T4-1H 20 Trần Kim Dinh Anh Hải Hàng đã về đủ
2 RF2637
10
Trần Kim Dinh Anh Hải Hàng đã về đủ
3 ER17330v/   3.6V Mitsubishi
10
KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
4 RX24-25W25RJ
  Thông số: 25Ohm-25W-5%
Trung Quốc 50 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
5 RX24-25W20RJ Thông   số: 20Ohm-25W-5% Trung Quốc 50 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
6 RX24-25W10RJ Thông   số: 10Ohm-25W-5% Trung Quốc 50 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
7 RX24-25W6RJ Thông   số: 6Ohm-25W-5% Trung Quốc 50 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
8 RX24-25W4RJ Thông   số: 4Ohm-25W-5% Trung Quốc 50 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
9 DC2-30 Loại   Đực 2.54mm, chân vuông Trung   Quốc 199 KHOATHV Anh   Hùng Hàng về thiếu 1pcs
10 DC2-30 Loại   Cái 2.54mm Trung   Quốc 200 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
11 HK19F-DC12V-SHG Relay  Huike 400 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
12 KJD17 PUSH   BUTTON SWITCH  KJD17 ON-OFF 10(8)A-250   VAC~5E4 KEDU 8 KHOATHV Thoa   Doosan Hàng đã về đủ
13 3DU31 5mm,  30  LoanTT   Anh Nghĩa  Hàng đã về đủ
14  M74HC08B1   yêu cầu mua đúng mã hàng  20  LoanTT   Anh Nghĩa  Hàng đã về đủ
15 JD2914 24V 5pin loại   5 chân, 24V , có cả chân đế ( 5 bộ) 5 Loantt Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
16  TEC1-12716   yêu cầu mua đúng mã hàng  10  LoanTT   Anh Nghĩa  Hàng đã về đủ
17 AT080TN42 LCd
1
Loantt  Anh Hoàn Hàng đã về đủ
18 IS42S32400E-7TL Hàng   mới chính hãng ISSI 5 KHOATHV Anh   Minh CT Hàng đã về đủ
19 T2943 Hàng   mới chính hãng Toshiba 20 KHOATHV Anh   Minh CT Hàng đã về đủ
20 PE4306  2 DUNGLT A   ĐƯỜNG Hàng đã về đủ
21 CT999F Trung   Quốc 1 DUNGLT A.   Vượng HKR Hàng đã về đủ
22 ZQ-401 Trung   Quốc 1 DUNGLT A.   Vượng HKR Hàng đã về đủ
23 629-23113000
  optical cable kato crane, 36m
Kato
5
AnhTQ A   Nam –  AHE VIET NAM  Hàng đã về đủ
24 Trở   100K 1/2   W
    MUA DẠNG ĐÓNG TÚI
Trung   Quốc 5000 LOANTT Chú   Minh Hàng đã về đủ
25 Điot   4007 Chân   to Trung   Quốc 20000 LOANTT Chú   Minh Hàng đã về đủ
26 Bóng   C1815 Rohs Chân   thường ROHS 35000 LOANTT Chú   Minh Hàng đã về đủ
27 Zenner   24V 1W_Semtech Hàng   mới 100% SEMTECH 5000 LOANTT Chú   Minh Hàng đã về đủ
28 Tụ   47u 25V Hàng   mới 100% ChongX 10000 LOANTT Chú   Minh Hàng đã về đủ
29 Tụ   hóa 4,7u 50V Hàng   mới 100% ChongX 5000 LOANTT Chú   Minh Hàng đã về đủ
30 Tụ   hóa 1u 50V Hàng   mới 100% ChongX 5000 LOANTT Chú   Minh Hàng đã về đủ
31 Tụ   hóa 100u 50V Hàng   mới 100% ChongX 5000 LOANTT Chú   Minh Hàng đã về đủ
32 Điện   trở 1/4W 5%
    6.2K
6000 THANGTV Anh   Toản CT Hàng đã về đủ
33 Thyristor 5P4M 300 THANGTV Anh   Toản CT Hàng đã về đủ
34 Diode   zenner 1W   3V 3.3V Zener diode ống điều chỉnh điện áp 200 THANGTV Anh   Toản CT Hàng đã về đủ
35 Diode   zenner 1W   5.1V 5.6V Zener diode ống điều chỉnh điện áp 200 THANGTV Anh   Toản CT Hàng đã về đủ
36 Diode   zenner DIP   9V1 Zener diode 1W 9.1V (IN4739A 1N4739A) 200 THANGTV Anh   Toản CT Hàng đã về đủ
37 74LS90N 40 THANGTV Anh   Toản CT Hàng đã về đủ
38 RF   Zigbee CC2531
2
THANGTV Anh   Toản CT Hàng đã về đủ
39 Kính   Lúp có đèn TQ 29 THANGTV A   TOẢN CÔNG THƯƠNG Hàng đã về đủ
40 E3FA-DN12   2M Cảm biến quang điện 6 DONGPT Anh   Lưu Hàng đã về đủ
41 AW-S24AF Loa cảnh báo cổng   kết nối IO,  1 DONGPT Anh   Lưu Hàng đã về đủ
42 A20B-1007-0880 Giắc   nối, hàng mới chính hãng FANUC 20 LoanTT Anh Nguyện Hàng đã về đủ
43 A20B-1007-0900 Giắc   nối,hàng mới chính hãng FANUC 20 LoanTT Anh Nguyện Hàng đã về đủ
44 A20B-1007-0920 Giắc   nối,hàng mới chính hãng FANUC 20 LoanTT Anh Nguyện Hàng đã về đủ
45 EVAL-
    ADICUP360
AD 1 Thangtv Anh   Tiển Hàng đã về đủ
46 EVAL-CN0216-ARDZ   Shield AD 1 Thangtv Anh   Tiển Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay