Hàng Trung Quốc về ngày 21/12/2016


  DANH SÁCH XÁC NHẬN HÀNG TQ VỀ NGÀY  21/12/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 AD9833 ADI 3 Loantt Anh Hào  Hàng   về Đủ SL
2 RC7017  QFP-144     5 DUNGLT A. Hùng Hàng   về Đủ SL
3 FX1N60MT001 1 Loantt A.Nguyện Hàng   về Đủ SL