Hàng WB về ngày 05/04/2016

DANH   SÁCH HÀNG WB VỀ NGÀY 05/04/2016
STT Tên   linh kiện Mô   tả Số   lượng Nhân   viên quản lý Khách hàng Ghi   chú
 1  Infinity USB developer kit (Small) 1 Dongpt A   Quý Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay